Ciemno w dzień Ciemno w nocy | Michał Adamski

50.00

tytuł: Ciemno w dzień Ciemno w nocy

autor: Michał Adamski

edycja zdjęć: Michał Adamski

projekt graficzny: Andrzej Dobosz / http://dobosz.studio /

tłumaczenie: Konrad Baranowski

przygotowanie do druku: Dariusz Nowak

redakcja: Adrian Wykrota

wydawca:  X.PRINT – FUNDACJA PIX.HOUSE / WWW.PIX.HOUSE

miejsce wydania: Poznań

format: 17×23 cm

ilość stron: 72

nakład podstawowy + autorski: 200 + 150 sztuk

język: polski/angielski

okładka: miękka

ISBN: 978-83-961216-9-1

 

publikacja powstała w ramach projektu PIX.LAB – edukacyjne laboratorium fotografii koordynator publikacji: Adrian Wykrota

koordynatorka projektu: Anna Molter

 

Współfinansowanie Miasto Poznań. Książka powstała dzięki wsparciu Izy i Mariusza Stolarskich.

Na stanie (może być zamówiony)

KOD: ciemno Kategoria:

Wolność i bezpieczeństwo są dwoma niezmiernie istotnymi aspektami ludzkiego życia, których równowaga jest kluczowa dla stabilnego społeczeństwa. Profesor Zygmunt Bauman twierdził, że wolność bez bezpieczeństwa to chaos, a bezpieczeństwo bez wolności to niewola. Wraz z odejściem od systemu totalitarnego stajemy przed fundamentalnym pytaniem: czym tak naprawdę jest dla nas wolność? Różne koncepcje wolności, takie jak osobista swoboda, możliwość wyboru, praktykowanie wyznania, prawa jednostki oraz prawa mniejszości stanowią kluczowe elementy naszej dyskusji. Niemniej jednak różnice i konflikty w zrozumieniu wolności, jej zakresu i ograniczeń, stają się źródłem trwającej od lat wojny polsko-polskiej. Od ponad dekady konflikt ten, wspierany przez różne czynniki, narasta. Rządzący, kościół, kryzysy ekonomiczne, zmiany klimatyczne, pandemia, media społecznościowe oraz wojna w Ukrainie – wszystkie te elementy przyczyniają się do nasilania napięć społecznych i politycznych w Polsce.

“Ciemno w dzień, ciemno w nocy” stanowi autorską refleksję i odnosi się do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Jest próbą wyrażenia mojego osobistego komentarza do skomplikowanej rzeczywistości, która powoduje w społeczeństwie ogromne zagubienie i jest dla nas źródłem ciągłego niepokoju.

Fotografie powstały w Polsce w latach 2014 – 2022

 

[English description]

Freedom and security are two critically important aspects of human life whose balance is
crucial for a stable society. Professor Zygmunt Bauman claimed that freedom without security
is chaos, and security without freedom is slavery. With the departure from the totalitarian
system, we now face a fundamental question: what does freedom really mean to us?
Different concepts of freedom, including personal liberty, the freedom of choice, practicing
one’s religion, individual rights, and minority rights are the key elements in our discussion.
Nevertheless, differences and conflicts in understanding freedom, its scope and limitations
have become the source of the Polish-Polish war lasting for years. This more than a
decade-long conflict has been growing, supported by various factors. Those in power, the
church, the economic crises, climate change, the pandemic, social media, and the war in
Ukraine all contribute to escalating social and political tensions in Poland.

“Dark by day, dark by night” is an author’s reflection on the current socio-political situation in
Poland. It attempts to express my personal commentary on the complicated reality causing
great confusion in society and being a source of continuous anxiety.

The photographs were taken in Poland in the years 2014 – 2022