REGULAMIN | sklep PIX.HOUSE

Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży produktów w sklepie są przeznaczone na cele zgodnie z zapisami statutowymi Fundacji PIX.HOUSE. Promujemy, animujemy i popularyzujemy fotografię. 

 

REGULAMIN

Sklepu internetowego

Fundacji PIX.HOUSE 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Fundacji PIX.HOUSE

 2. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Fundacji PIX.HOUSE  Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

 3. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży produktów w sklepie są przeznaczone na cele statutowe Fundacji PIX.HOUSE: 

  1. Promowanie i kreowanie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności w zakresie fotografii i sztuk audiowizualnych
  2. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie;
  3. Zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki;
  4. Rozwój i wspieranie środowisk twórczych oraz twórców;
  5. Promocja fotografii, mediów audiowizualnych i reportażu jako narzędzi opisu i wyjaśniania otaczającego świata;
  6. Popularyzacja fotografii jako sztuki oraz jako formy komunikacji;
  7. Nauka i edukacja w zakresie fotografii, mediów audiowizualnych, kultury i sztuki oraz wspieranie działań mających na celu rozwój nauki i szkolnictwa w zakresie kultury i sztuki;
  8. Krzewienie kultury i wiedzy fotograficznej oraz z zakresu mediów audiowizualnych
  9. Promocja sztuki;
  10. Wspieranie działań kulturalnych, interdyscyplinarnych działań wykorzystujących fotografię, media audiowizualne lub sztukę dla osiągania innych społecznie użytecznych celów, takich jak:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  2. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, języka regionalnego oraz na rzecz integracji cudzoziemców;
  3. podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  4. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób starszych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  9. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

   Ze względu na cel, na który wydatkowane są środki uzyskane ze sprzedaży produktów Fundacja PIX.HOUSE prosi Kupujących o przemyślane zakupy.

§ 2 Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sklep | sklep internetowy działający pod adresem www.pix.house/sklep, prowadzony i administrowany przez Fundację PIX.HOUSE z siedzibą w Poznaniu (61-493), przy ul. Saperskiej 71, REGON: 364541538, NIP: 7831742676, telefon kontaktowy: 607290671 e-mail: galeria@pix.house, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000619731 , (dalej jako FUNDACJA PIX.HOUSE)

 2. Produkt | towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

 3. Kupujący | osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

 4. Konsument | Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Przedsiębiorca | Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów za pośrednictwem Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 6. Sprzedaż | procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 7. Sprzedający | sklep internetowy działający pod adresem www.pix.house/sklep, prowadzony i administrowany przez Fundację PIX.HOUSE z siedzibą w Poznaniu (61-493), przy ul. Saperskiej 71, REGON: 364541538, NIP: 7831742676, telefon kontaktowy: 607290671 e-mail: galeria@pix.house, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000619731 , (dalej jako FUNDACJA PIX.HOUSE)

 8. Regulamin | niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu.

 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;

 2. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;

 3. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768;

 4. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;

 5. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;

 6. Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.

§ 4 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Składanie zamówień jest możliwe po założeniu konta użytkownika, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.pix.house/sklep, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także zaakceptować niniejszy Regulamin. W przypadku zakupu jednorazowego nie ma konieczności zakładania konta użytkownika – należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i koszty dostawy.

 3. Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający, w którym podane zostanie hasło do konta, które dla bezpieczeństwa należy zmienić po pierwszym zalogowaniu się.

 4. W procesie rejestracji lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.

 5. Adres wysyłki podany podczas zakładania konta użytkownika stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień; przy każdym zamówieniu, Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu służbowego, należy dodatkowo podać nazwę firmy.

 6. Dokonując zakupów za pomocą swojego konta użytkownika, Kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane teleadresowe celem ich aktualizacji oraz uzyskuje możliwość wglądu do historii dokonanych zakupów. Historia zakupów dla użytkowników niezarejestrowanych nie jest zapisywana, ponieważ dane służące do realizacji zamówienia są przetrzymywane w bazie danych Sklepu tylko na czas realizacji konkretnego zamówienia.

 7. Kupującego obowiązuje zakaz wprowadzania w formularzach znajdujących się na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 8. Kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Sklepu oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Sklepu, a także ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu oraz ze strony internetowej www.pix.house/sklep

 9. Fundacja PIX.HOUSE nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do Sklepu. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu przysługują Fundacji PIX.HOUSE.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży i składanie zamówień

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie www.pix.house/sklep nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 2. Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:

 1. zamawianych Produktów i ich ilości;

 2. sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek;

 3. sposobu płatności.

 1. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Fundacją PIX.HOUSE.

 2. W wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej Sklep wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w przypadku wyboru przesyłki innej niż za pobraniem lub niedokonania płatności elektronicznej.

 3. Ilość oferowanych Produktów w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 4. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

§ 6 Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. Fundacja PIX.HOUSE nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Kupujących i innych osób odwiedzających Sklep. W związku z powyższym, jeżeli Produkt zostanie zamówiony przez osobę nie posiadającą choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny.

 2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki.

 3. Sprzedający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wszystkich Produktów oferowanych przez niego za pośrednictwem Sklepu i jest uprawniony do rozporządzania nimi.

 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane Produkty, ich bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem, opisy, zdjęcia, informacje, a także wszystkie czynności związane ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem www.pix.house/sklep. 

 5. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanego Produktu w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.

§ 7 Ceny, płatności i anulowanie zamówienia

 1. Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na www.pix.house/sklep jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 1. podawane są w złotych polskich,

 2. zawierają podatek VAT,

 3. nie zawierają kosztów dostawy.

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.

 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 1. płatność przy odbiorze: realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Wybór tej opcji możliwy jest tylko w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, a wysyłka jest realizowana na terenie Polski;

 2. przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu;

 3. płatność elektroniczna za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

 1. W przypadku płatności określonych w ust. 3 pkt. b) powyżej Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Sklepu przesłany Kupującemu w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, tytułem: Zamówienie nr […]. Płatność powinna być dokonana w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Sklepu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 2. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej Sklep wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym Sklep wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie uznane za anulowane.

 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PRZELEWY24. Przedmiotowe usługi świadczy DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

 4. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail galeria@pix.house.

 5. Sklep wysyła zakupiony Produkt najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy w przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatność za pobraniem. W innych wypadkach Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez Pocztę Polską S.A. lub firmę kurierską. 

§ 8 Dostawa

 1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Przesyłki kurierskie realizowane są wyłącznie na terenie Polski. 

 2. Kupujący może również odebrać zamówione produkty osobiście. Odbiór osobisty dokonywany jest w księgarni PIX.HOUSE ul. Głogowska 35 Poznań

  od wtorku do soboty od 13:00 do 19:00

 3. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Pocztę Polską S.A. i firmę kurierską.

 4. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres galeria@pix.house. Kupujący uwzględni to, że terminy doręczania przesyłek są różne u poszczególnych dostawców.

 5. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, Sklep niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy.

 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Sklep zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.

 7. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres galeria@pix.house wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.

 8. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.

 9. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.

 10. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas Sklep zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie. 

 4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Fundacja PIX.HOUSE zwraca się z prośbą do kupujących o załączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu.

 5. Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 9. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Kupującego koszty przesyłki z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do Sklepu obciążają Kupującego.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy określone w niniejszym § 9, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie przysługuje w przypadku:

  1. zamówień indywidualnych, tj. takich, których właściwości zostały określone przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  2. dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy,

  4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6. dostarczania prasy,

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

§ 10 Reklamacje

 1. Sprzedający ma prawny obowiązek zapewnienia zgodności Produktów z umową sprzedaży zawieraną z Konsumentem.Sprzedający ponosi wobec Kupującego będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru (Produktu) z umową w zakresie określonym poniżej.

 2. Produkt jest niezgodny z umową jeżeli:

 1. nie odpowiada podanemu przez Sprzedającego opisowi lub nie ma cechy okazanej Kupującemu próbki albo wzoru;

 2. nie nadaje się do celu określonego przez Kupującego przy zawarciu umowy, chyba że Sprzedający zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru;

 3. nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju;

 4. nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela oraz osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego (w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować);

 5. nie został prawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sprzedającego lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży;

 6. nie posiada innych cech, które zostały uzgodnione w konkretnej umowie lub które powinien posiadać na podstawie umowy.

 1. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność Produktu z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć.

 2. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) powinien zapytać o nie Sprzedającego.

 3. W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych z tytułu niezgodności Produktu z umową Kupujący powinien zawiadomić Sklep o tej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia. W stosunku do towarów żywnościowych termin do dokonania przedmiotowego zawiadomienia wskazany został w ust. 6. Uprawnienia te przysługują w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu Kupującemu.

 4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sklepu niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

  1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):

 • oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

 • dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

  1. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru  w przypadku towaru sprzedawanego luzem, dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 6, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

 2. Procedura reklamacyjna:

 1. Reklamowany Produkt należy dostarczyć na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z opisem reklamacji. Opis reklamacji powinien zawierać opis stwierdzonej niezgodność Produktu z umową oraz preferowany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji: naprawa, wymiana na nowy, zwrot części lub całości świadczeń pieniężnych, tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego. 

 1. Decyzja o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, a także o sposobie jej załatwienia zostanie zakomunikowana Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego reklamacji tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) Sklep na żądanie Kupującego obniży cenę Produktu. Jeżeli niezgodność towaru z umową będzie istotna Kupujący będzie mógł od umowy odstąpić, w takim wypadku Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu wraz z kosztami przesyłki.

 2. Odesłanie towaru naprawionego, nowego i zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji.

 3. Do zasad zwrotu Kupującemu świadczeń pieniężnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 ust. 6-8 Regulaminu.

 4. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 5. Gwarancja na sprzedany Produkt stanowiący towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ust. 1- 9 niniejszego § 10. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 6. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczące uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem.

 7. W sytuacji opisanej w ust. 11 powyżej zastosowanie znajdą regulacje dotyczące rękojmi i gwarancji zawarte w kodeksie cywilnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Fundacja PIX.HOUSE z siedzibą w Poznaniu (61-493), przy ul. Saperskiej 71, REGON: 364541538, NIP: 7831742676, telefon kontaktowy: 607290671 e-mail: galeria@pix.house, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000619731 , (dalej jako FUNDACJA PIX.HOUSE)

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

 4. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

 5. Zgodnie z RODO prosimy o zapoznanie się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

§ 12 Polityka Cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.pix.house/sklep. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Korzystając ze Sklepu Kupujący wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości działania Sklepu;

 3. utrzymania sesji Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny www.pix.house/sklep (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe?(persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu            Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 4. Klient ma prawo skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́. W tym celu może złożyć́ skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.​