Talent Roku 2020 – zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu TALENT ROKU.

Główną nagrodą w kategorii ZIN CALL jest tytuł TALENT ROKU oraz warsztaty edycyjne z Krzyśkiem Orłowskim zakończone wydaniem małej publikacji / zina fotograficznego, którego premiera odbędzie się na festiwalu XPRINT. Ze względu na czas pandemii przygotowaliśmy także drugą kategorię konkursową: SCHOLAR – stypendium/nagrodę 3000 zł na dokończenie projektu fotograficznego. 

 

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów w dziedzinie fotografii i publikacji fotograficznych. W jury ZIN CALL zasiądą: Ewa Łowżył (fotografka, animatorka kultury, pomysłodawczyni projektu KontenerART), Krzysiek Orłowski (8991 publishing, Zinteka), Mariusz Forecki (Pix.house). Przygotowaniem publikacji zwycięskiego projektu zajmie się Krzysiek Orłowski. Jury SCHOLAR, które oceni Wasze zgłoszenia do stypendium to: Anna Molter, Michał Adamski, Adrian Wykrota (Pix.house). 

Dzięki wsparciu miasta Poznań i partnerów ogólna pula nagród w konkursie to 9000 zł. 

 

Interesują nas opowieści o człowieku, które są na tyle rozbudowane by mogły zamknąć się w małą publikację/zina lub na takim etapie realizacji, by mogły zostać dokończone w ramach stypendium. Czekamy na tematy ważne globalnie – jak procesy społeczne, ale i lokalnie – jak intymne opowieści o Waszych bohaterach. Poruszamy się głównie w nurcie szeroko rozumianej fotografii dokumentalnej.

Laureatami poprzednich edycji konkursu byli: Dawid Żuchowicz, Jakub Ochnio, Paweł Piotrowski, Jan Jurczak oraz Alicja Wróblewska. Wyróżnienia otrzymali między innymi: Kamil Śleszyński i Ola Śmigielska. 

 

 ZGŁOSZENIA: 

 

 1. W kategorii ZIN CALL należy zgłaszać projekty fotograficzne (do 20 zdjęć) lub wstępnie opracowany pdf ze zdjęciami. Nie oczekujemy gotowego projektu graficznego (tym zajmiemy się później), ale chcemy zobaczyć Wasze zdjęcia wstępnie wyedytowane (kolejność, narracja). W zgłoszeniu powinien znaleźć się także tekst wprowadzający / opisujący projekt lub teksty, które zostaną wykorzystane przy projekcie zina. 
 2. W kategorii SCHOLAR należy zgłaszać rozpoczęte, ale jeszcze nieukończone projekty fotograficzne (do 20 zdjęć) wraz z opisem (wprowadzenie do projektu oraz sposób kontynuowania pracy po ustaniu pandemii).
 3. Przy pomocy odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (na dole strony) Autorka / Autor wysyła zgłoszenie.
 4. Wybierzemy jeden projekt, który zostanie wydany w formie zina (100 egzemplarzy = 50 egzemplarzy dla autorki/autora + 50 do promocji konkursu / partnerów). Publikacja zostanie zaprezentowana na festiwalu książek fotograficznych XPRINT. Trzech twórców zostanie zaproszone na warsztaty edycyjne z Krzyśkiem Orłowskim. Wybierzemy także jeden projekt w kategorii SCHOLAR (stypendium/nagroda 3000zł). Przyznamy także 3 wyróżnienia (nagrody książkowe). 

 

TERMINY: 

Na Wasze projekty czekamy do 30.06.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.07.2020 r. Premiera publikacji planowana jest na koniec listopada 2020 roku. Wypłata stypendium nastąpi w sierpniu 2020r. 

 

NAGRODY: 

 • warsztaty edycyjne (3x), projekt publikacji, druk, oprawa, wydruk zina (1x) – 100 egzemplarzy
 • stypendium / nagroda na dokończenie projektu – 3000zł (1x) 
 • zestawy fotograficznych publikacji książkowych (3x)

 

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE: 

 • zgłoszenie powinno zostać dostarczone przy użyciu formularza znajdującego się na dole strony
 • prosimy o przesłanie maksymalnie 20 zdjęć lub pliku pdf ze zdjęciami oraz opisu projektu 
 • jedna autorka/autor może zgłosić maksymalnie 2 projekty 
 • maksymalny, łączny rozmiar plików to 5 mb 

 

Szczegółowy regulamin konkursu:

A. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs fotograficzny TALENT ROKU – (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez Fundację PIX.HOUSE (zwanej dalej „Organizator”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
2. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

B. Czas trwania Konkursu.
Konkurs trwa w dniach od 11.05.2020 do 30.06.2020 roku.

C. Komisja Konkursowa.
Organizatorem konkursu jest Fundacja PIX.HOUSE, która powołuje „Jury” w składzie: kategoria ZIN CALL: Ewa Łowżył (fotografka, animatorka związana z KonterArt), Krzysiek Orłowski (8991 publishing, Zinteka), Mariusz Forecki (Pix.house). Jury kategorii SCHOLAR: Anna Molter, Michał Admaski, Adrian Wykrota (Pix.house).  Jury zajmuje się oceną nadesłanych fotografii i wyborem laureatów Konkursu. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. W konkursie nie mogą brać udziału prace członków jury, ani prace rodziny członków Jury.

D. Nagrody

 • warsztaty edycyjne (3x), projekt publikacji, druk, oprawa, wydruk zina (1x) – 100 egzemplarzy
 • stypendium / nagroda na dokończenie projektu – 3000zł (1x) 
 • zestawy fotograficznych publikacji książkowych (3x)

E . Przebieg konkursu.
1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie lub posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
2. Prace konkursowe przyjmowane są w terminie 11.05.2020 do 30.06.2020 roku.
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty.
4. Nadsyłając fotografię Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania tą fotografią. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w Konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takowej zgody Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób.
5. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem formularzu na stronie.
6. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych to 30.06.2020 r., godz. 23.59.
7. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednakże zdjęcia nie mogą być poddane obróbce innej, niż konieczna do stworzenia końcowego obrazu jak najbardziej zbliżonego do oryginału, a w szczególności nie mogą być montażem, a żadne jego elementy nie mogą być usuwane ani dodawane w procesie postprodukcji. Organizator konkursu zastrzega sobie w przypadku wątpliwości wgląd w oryginalny nośnik zdjęcia (negatyw, pozytyw, odbitka papierowa lub plik cyfrowy).
8. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o dostarczenie plików cyfrowych w pełnej rozdzielczości bezzwłocznie (w terminie 2 dni) po wyłonieniu nagrodzonych prac. W przypadku nie posiadania lub nie dostarczenia przez Laureata takich plików, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody.
9. Autorka/autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w celach tylko i wyłącznie związanych z przeprowadzeniem Konkursu i popularyzacją projektu TALENT ROKU, jego marketingiem i prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych, na wystawie i pokazie slajdów. Licencja jest udzielana na następujące pola eksploatacji: I. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, II. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie I, powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności uprawnia Organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Konkurs oraz jego przyszłe edycje i wszelkie wydawnictwa związane z Konkursem.
10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na następujących platformach informacyjnych: https://pix.house/ oraz na serwisie społecznościowym Facebook i INSTAGRAM.
11. Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu drogą mailową, na podany w formularzy zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie.

F . Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

.

JURY: 

Ewa Łowżył – artystka fotografik, animatorka, pomysłodawczyni i współtwórczyni projektu Chór Czarownic, współtwórczyni projektu KontenerART, współautorka projektu Memento Vulgarii, kuratorka galerii Cargo, twórczyni projektu Plemiona dotyczącego trybalizacji społecznej.

Krzysiek Orłowski – fotograf, edytor, wydawca zinów. Absolwent Wyższej Szkoły Fotografii AFA we Wrocławiu. Obecnie student Institut tvůrčí fotografie w Opavie (Czechy). Założyciel małego wydawnictwa i biblioteki zinów: Zinteka. Poprzednio współtworzył wydawnictwo zinowe 8991publishing.

Mariusz Forecki – fotograf dokumentalista, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor wielu projektów rejestrujących zmiany zachodzące w Polsce po 1989 roku. Autor książek, zdobywca wielu nagród w konkursach fotografii prasowej.

Anna Molter – kulturoznawczyni. Twórczyni i koordynatorka projektów interdyscyplinarnych, obserwatorka praktyk fotograficznych. Redaktorka i korektorka tekstów m.in. “Kruche medium. Rozmowy o fotografii” Macieja Frąckowiaka, “NIE” Adriana Wykroty, “Saraha” Macieja Moskwy. Molek czytelni książek fotograficznych PIX.HOUSE.

Michał Adamski – fotograf dokumentalista. Zajmuje się realizacją tematów społecznych i dokumentalnych, w których ważny jest człowiek i jego życie we współczesnym świecie. Stypendysta Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat konkursów fotograficznych. Autor książek fotograficznych.

Adrian Wykrota – fotograf, dokumentalista, pomysłodawca i współzałożyciel galerii PIX.HOUSE. Członek ZPAF i kolektywu UNPOSED. Ukończył z wyróżnieniem Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w czeskiej Opawie oraz kulturoznawstwo – medioznawstwo i filologię angielską. Student studiów doktorskich ITF SU.

Organizatorzy: 

Fundacja Pix.house 

koordynacja działań: Adrian Wykrota

 

 

 

 

 

Zinteka 

Krzysiek Orłowski 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca:

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA!